Moninaisuus

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestansa, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteistä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Näistä yksilöllisistä piirteistä muodostuu myös moninaisuuden käsite: se kattaa kaikki yksilön ominaisuudet, jotka olemassaolollaan tekevät yksilöstä ainutkertaisen.

Partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Jokaisen tulee saada harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä partiossa kokematta häirintää ja syrjintää.

Piirin moninaisuusjaosto auttaa kaikissa moninaisuuteen liittyvissä asioissa, ota rohkeasti yhteyttä! Moninaisuusjaoston puheenjohtajana toimii Riikka Salo,  riikka.salo@partio.fi

Esteettömyys ja erityistä tukea tarvitsevat

Esteettömyydellä tarkoitetaan ihmisten moninaisuuden huomioonottamista rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta. Kyse ei ole vain liikkumisen esteettömyydestä, vaan siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat.

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella.

Sosiaalisesti esteettömässä ympäristössä jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä, ilman pelkoa syrjinnästä. Toiminnassa mukana olevien annetaan toimia ja vaikuttaa omista lähtökohdistaan käsin samalla ihmisten yksityisyyttä kunnioittaen.

Sisupartio

Vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden vuoksi erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnatun Sisupartio-toiminnan tavoitteena on tarjota laadukasta partiotoimintaa myös niille, jotka tarvitsevat siihen erityisiä apuvälineitä, kommunikaation tukea tai muuten poikkeavia järjestelyjä

Sisupartiotoiminnassa ohjaajia on usein enemmän kuin muissa ryhmissä ja aikuisen tukea on enemmän tarjolla. Sisupartiolaisia voidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan sijoittaa myös muihin ryhmiin

Monikulttuurisuus

Monikulttuurisella väestöllä tarkoitetaan ihmisiä, joilla on eri etninen tausta tai muu kuin suomalainen syntyperä. Sekä maahanmuuttaja- että ulkomaalaistaustainen -käsitteillä viitataan kaikkiin eri perustein Suomeen muuttaneisiin henkilöihin. Perusteita ovat esimerkiksi perhesyyt, työ, opiskelu tai lähtömaan tilanteesta johtuva pakolaisuus.

Partiotoiminnassa ei ole tärkeää se, mistä on kotoisin, vaan se, että haluaa olla mukana toiminnassa. Lippukunnissa tärkeintä on avoimuuden ilmapiiri ja halu ottaa uusia jäseniä mukaan toimintaan.

Seksuaalivähemmistöt

Partiotoiminnan tulee olla tasa-arvoista riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten pitää pystyä olemaan mukana partiotoiminnassa avoimesti omana itsenään.

Sukupuolista häirintää on kaikenlainen ei-toivottu huomio, joka liittyy sukupuoleen tai seksuaalisuuteen. Partiolainen ehkäisee kaikkea häirintää sekä osaa ja uskaltaa puuttua siihen. Partiolainen tunnistaa ennakkoluulonsa ja piiloasenteensa sekä antaa niiden olla vaikuttamatta omaan toimintaansa partiossa.

Partiossa toimii verkosto nimeltään Pinkkipartio, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat partiolaiset tarjoavat toisilleen vertaistukea. Pinkkipartio pyrkii rakentamaan matalan kynnyksen keskusteluyhteyttä eri puolella Suomea ja eri lippukunnissa toimivien hlbtiq-partiolaisten välille. Tällä hetkellä Pinkkipartio toimii samannimisen Facebook-ryhmän kautta.

Lisätietoa ja linkkejä

www.yhdenvertaisuus.fi – Lisätietoa yhdenvertaisuudesta
partio.fi – Suomen Partiolaisten verkkosivuilta löytyy paljon tietoa mm sisupartiotoiminnasta
www.invalidiliitto.fi – fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen monialajärjestö
www.tukiliitto.fi – Kehitysvammaisten Tukiliitto edistää vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä osallisuutta
www.valineet.fi – toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja –liikunnan apuvälineitä Suomessa vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu
www.adhd-liitto.fi –ADHD –liiton verkkosivut
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus – Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivusto, tietoa myös maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta
Uudenmaan Partiopiirin Monikulttuurisempaa partiota -sivulta löytyy hyviä vinkkejä monikulttuuriseen toimintaan, esimerkiksi monikulttuurisuuden checklist
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten sivuilla on paljon tietoa monikulttuurisuudesta, esimerkiksi rekrytointiohjeita sekä muuta materiaalia
www.pinkkipartio.fi – yhdistys edistää tasa-arvoista partiotoimintaa riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta
www.trasek.fi – perustietoa sukupuolivähemmistöistä ja sukupuolen moninaisuudesta
www.seta.fi – tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä, mm sateenkaarisanasto ja sukupuolinen moninaisuus