Pestikuvaukset

Hallitustehtävistä yleisesti

Piirihallituksen tehtävät ovat ajankäytöllisesti tiiviitä pestejä. Pestit ovat viikoittain työtä vaativia, välillä myös päivittäin. Pestit on kuitenkin tarkoitettu opiskelun tai työn ohessa tehtäviksi. Tehtävä ei siis ole päätoimi, mutta jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulee sen olla ensisijainen pesti partiossa. Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä ja jaksamisensa parhaiten.

Piirihallitus kokoustaa 8–12 kertaa vuodessa. Lisäksi kukin toiminnanala kokoustaa toiminnanalasta vastaavan jäsenen johdolla 5–10 kertaa vuodessa. Lisäksi päälle tulevat mahdolliset muut kokoukset, projektit sekä kehityshankkeet, joita on vaikea ennustaa ennalta.

Pestiin on mahdollista saada sitä tukevaa koulutusta piirin kustannuksella piirin tai keskusjärjestön kursseilla puheenjohtajan kanssa sovitusti. Pestikeskustelut pidetään vuosittain ja niihin on halutessa mahdollisuus myös useammin. Perehdytystä pestiin saa puheenjohtajilta, omalta ryhmältä, toimihenkilöiltä ja usein myös tehtävän edelliseltä haltijalta.

Hallituksen tehtävät:

 • piirin kokonaisuuden johtaminen
 • toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisen varmistaminen 
 • budjettiraamin määritteleminen, talouden seuranta 
 • puheenjohtajien tehtäväsalkun (katso alla tehtävät) toteuttaminen  
 • henkilöiden nimeäminen ja pestaaminen piirin ryhmiin ja jaostoihin 
 • riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen
 • edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet, ulkoinen kuva sekä yhteistyö muiden piirien ja SP:n kanssa 
 • ansiomerkit ja muu kiitos-järjestelmä 
 • partion tradition tallentaminen 

Tehtäväkohtaiset pestikuvaukset

Piirinjohtaja ja varajohtaja

Piirinjohtaja ja varajohtaja, eli hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, vastaavat piirin toiminnasta ja johtavat piiriä. Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa. 

Piirinjohtaja 

Piirinjohtaja johtaa piirihallitusta ja työvaliokuntaa sekä koordinoi piirin toiminnan kokonaisuutta yhdessä työparina piirin varajohtajan ja lisäksi toimihenkilöiden kanssa. Piirinjohtaja on yhteydessä muiden piirien ja keskusjärjestön johtajiin sekä yhteiskuntaan toiminta-alueella ja toimii edustajana Suomen Partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin henkilöstöä koskevissa koordinaatioryhmissä. 

Työvaliokunta valmistelee käsiteltävät asiat piirihallitukselle sekä käyttää piirihallituksen antamaa mandaattia asioiden hoitamisessa kokousten välillä. Työvaliokuntaan kuuluvat piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja toiminnanjohtaja.

Piirin varajohtaja 

Piirin varajohtaja toimii piirinjohtajan vahvana työparina. Varajohtaja tsemppaa piirihallituksen jäseniä huippusuorituksiin ja toimii piirinjohtajan kanssa piirin edustajana muihin piireihin päin sekä yhteiskuntaan toiminta-alueella.

Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa.
Piirinjohtajien tehtäviin kuuluvat: 

 1. strateginen johtaminen 
 2. toiminnan suunnittelu ja seuranta 
 3. talouden suunnittelu ja seuranta (yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa) 
 4. hallinnon ja organisaation kehittäminen 
 5. piirihallituksen jäsenten pestaus, perehdytys ja tuki 
 6. piirin edustaminen 
 7. suhdetoiminta keskusjärjestöön sekä muihin piireihin ja järjestöihin, lippukuntiin ja yhteistyökumppaneihin
 8. ansiomerkkitoimikunnan jäsen (voi olla myös muu hallituksen jäsen)
 9. Suomen Partiolaisten Partioneuvoston jäsenyys
 10. erilaiset muut toimet piirin kehittämisessä erilaisissa Suomen Partiolaisten tai piirin  kehitysryhmissä

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen 

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • vastata viestintä- ja markkinointiryhmän toiminnasta kokonaisuutena
 • toimia viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtajana ja johtaa sen toiminnan suunnittelua, kehittämistä, raportointia ja budjetointia
 • rekrytoida, pestata ja perehdyttää viestintä- ja markkinointiryhmän jäsenet
 • kehittää piirin sisäistä ja ulkoista viestintää ja markkinointia
 • vastata piirin jäsenhankinnan markkinointitempauksista ja -materiaaleista
 • olla yhteyshenkilönä viestintä- ja markkinointiryhmän alaisten jaostojen ja piirihallituksen välillä
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä viestinnän ja markkinoinnin asioissa ja osallistua laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan toimintaan
 • ylläpitää suhteita piirin muihin toiminnanaloihin
 • tehdä yhteistyötä viestinnän työntekijän/-tekijöiden kanssa

Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen

Vapaaehtoistuesta vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yleisten tehtävien lisäksi:

 • vastata koulutusryhmän toiminnasta kokonaisuutena
 • toimia koulutusryhmän puheenjohtajana ja johtaa koulutusryhmän toiminnan suunnittelua, kehittämistä, raportointia ja budjetointia
 • rekrytoida, pestata ja perehdyttää koulutusryhmän jäsenet
 • olla perillä koulutussisältöjen ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä 
 • vastata koulutusohjaajien pestaamisesta ja pestien tarkistamisesta
 • tukea koulutusohjaajia heidän pesteissään
 • vastata piirin Ko-Gi-puolloista yhdessä vastaavan koulutusohjaajan kanssa
 • olla yhteyshenkilönä koulutusryhmän alaisten jaostojen ja piirihallituksen välillä
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä koulutuksen ja vapaaehtoistuen asioissa sekä osallistua SP:n laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan
 • ylläpitää suhteita piirin muihin toiminnanaloihin
 • tehdä yhteistyötä piiritoimiston toimihenkilön kanssa koulutustoiminnan toteuttamiseksi
 • vastata aikuisjaoston toiminnasta
 • vastata luottispäivän ja luottisseminaarin järjestelyistä yhdessä aikuisjaoston ja piirihallituksen kanssa
 • edistää piiriluottisten pestissä jaksamista

Apunaan toiminnanalan johtamisessa vapaaehtoistuesta vastaavalla hallituksen jäsenellä on koulutusryhmän valitsema vastaava koulutusohjaaja, jonka kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain.

Kasvusta ja kehityksestä vastaava hallituksen jäsen

Kasvusta ja kehityksestä vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • vastata erityisesti piirin jäsenmäärän kasvuun liittyvistä asioista.
 • luoda ja toteuttaa piirin kasvusuunnitelmaa yhdessä kasvu- ja kehitysryhmän kanssa.
 • havainnoida ilmiöitä ja yhteiskunnasta nousevia asioita ja konkretisoida niistä syntyviä toimenpiteitä yhdessä toimialojen vastaavien sekä kasvu- ja kehitysryhmän kanssa.
 • varmistaa että valitut kehitysprojektit toteutuvat ja raportoida niiden edistymisestä piirihallituksessa.
 • seurata SP:n kehitysprojekteja ja huolehtia niiden jalkauttamisesta piirissä yhdessä kasvu- ja kehitysryhmän sekä muiden toiminnanalojen kanssa

Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen

Yhteiskuntasuhteista vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • vastata yhteiskuntasuhde- ja kumppanuustoiminnasta yhdessä piirinjohtajien ja toiminnanjohtajan kanssa
 • vastata yhteiskuntasuhderyhmän toiminnasta
 • vastata lippukuntien sidosryhmäyhteistyön tukemisesta
 • tukea ja edistää partiolaisten vaaliaktiivisuutta piirin alueella
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä yhteiskuntasuhteiden asioissa sekä osallistua SP:n laajennetun yhteiskuntasuhdevaliokunnan toimintaan

Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen

Kasvatuksesta vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yleisten tehtävien lisäksi:

 • vastata partiokasvatustoiminnasta partiopiirissä.
 • varmistaa, että lippukunnilla on tietoa ja taitoa toteuttaa partio-ohjelmaa ja että piiri tarjoaa laadukkaita ohjelmatapahtumia lippukunnille.
 • johtaa ohjelmaryhmää, sen toiminnan suunnittelua, kehittämistä, raportointia ja budjetointia.
 • rekrytoida, pestata ja perehdyttää ohjelmaryhmän jäsenet ja antaa tukea jaostojen johtajille jäsenten rekrytoinnissa ja pestaamisessa.
 • johtaa ohjelmaryhmän ja jaostojen muodostamaa kokonaisuutta. Jaostoja ovat ikäkausijaosto, retkeilyjaosto, kilpailujaosto ja ensiapujaosto. Kokonaisuuteen kuuluvat myös KV-vastaava ja perhapartiovastaava.
 • varmistaa, että partiokasvatuksen ohjaajilla ja valmentajilla on käytössään ajankohtainen ja kattava työkalut lippukuntien tukemiseen partiokasvastuksessa
 • tukea ohjelmavastuuvalmentajia pestissään
 • toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä partiokasvatuksen asioissa sekä osallistua laajennetun kasvatusvaliokunnan toimintaan

Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen

Aluetyöstä vastaavan hallituksen jäsenen tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • vastata lippukuntien saamasta tuesta partiopiirissä
 • johtaa aluetyön ryhmää, sen toiminnan suunnittelua, kehittämistä, raportointia ja budjetointia.
 • rekrytoida, pestata ja perehdyttää aluetyön ryhmän jäsenet ja antaa tukea jaostojen johtajille jäsenten rekrytoinnissa ja pestaamisessa.
 • johtaa aluetyön ryhmän ja neljän jaoston kokonaisuutta: valmennus-, lippukunta-, moninaisuus-, ja Loisto-jaosto.
 • Varmistaa, että valmentajavastaavilla on käytössään ajankohtaiset työkalut lippukuntien tukemiseen
 • Tukea valmentajavastaavia pestissään.
 • Toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä aluetyön asioissa sekä osallistua laajennetun aluevaliokunnan toimintaan

Käytännön asioita pähkinänkuoressa

 • Piirihallitus kokoustaa 8-12 kertaa vuodessa. Tämän päälle tulevat oman toiminnanalan kokoukset (pl. piirinjohtajat) 5-10 kokousta vuodessa, sekä muut jaostojen kokoukset tai mahdolliset projektit, kehityshankkeet tms. kokoukset joita on vaikea ennalta ennustaa.
 • Ajankäytöllisesti pesti on viikottaista, joskus jopa päivittäistä. Pesti on kuitenkin luotu koulun tai työnteon oheen tarkoitetuksi. Se ei ole päätoimi. Muiden pestien samanaikaisuus on haaste, toki kukin tuntee itsensä parhaiten. Piirihallituspestin on oltava ensisijainen pesti partiossa.
 • Piirinjohtaja/johtajat käyvät hallitusjäsenten kanssa pestikeskustelut kerran vuodessa. Tällöin annetaan ja pyydetään palautetta toiminnasta, käydään läpi onnistumisia ja vuoden aikana olleita haasteita yleisesti. Vuoden aikana on mahdollisuus pyytää pestikeskusteluja useammankin kerran. Piirihallituksen kesken palautteen antaminen tulee olla matalan kynnyksen toimintaa ja usein tapahtuvaa. Kukin hallituksen jäsen määrittää tavoitteensa itselleen ja ryhmälleen.
 • Pestiin annettava partiokoulutus tapahtuu piirin kustannuksella piirin tai keskusjärjestön kursseilla erikseen sovittavasti puheenjohtajan kanssa. Mikäli koulutusta halutaan partion ulkopuolelta siitä voi aina keskustella puheenjohtajan kanssa.
 • Tukea ja perehdytystä partiopestiin saa puheenjohtajllta, omalta ryhmältä, työntekijältä ja useissa tapauksissa myös pestin edelliseltä haltijalta.

Sanastoa

Partioneuvosto

Suomen Partiolaisten ylin päättävä elin jäsenkokousten välillä. Kukin piirin asettaa omaan jäsenmääräänsä suhteutetun määrän partioneuvoksia (Häme 4) kullekin kaksivuotiskaudelle partioneuvoksiksi. Neuvosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa päättämään mm. strategiasta, SP:n toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä jne.

Laajennettu valiokunta

SP:ssä toimiva valtakunnallinen, kunkin toiminnanalan hallitusten jäsenten ja SP:n valiokunnan jäsenten keskustelu, sparraus ja päätöksentekofoorumi. Kullakin toiminnanalalla on omansa samaan aikaan 2-4 kertaa vuodessa.