Partion iltateet: Johtajahuolto – vinkkejä ja vertaistukea johtajahuollon järjestämiseen!

Yksi erinomainen keino johtajien hyvinvoinnin lisäämiseen on johtajahuolto, mutta välillä ideat sen järjestämiseen tuntuvat olevan vähissä. Tästä toiminnallisesta iltateestä saat eniten irti, jos osallistut teelle yhdessä johtajakaverin kanssa (joko samassa tilassa tai niin, että voitte olla yhteyksissä esim. puhelimella) ja ehdit paikalle heti iltateehetken alkaessa. Iltateetä ei nauhoiteta, mutta materiaalit tulevat jakoon iltateen jälkeen.  

Lisätietoja: Elina Lähteenmäki, elina.lahteenmaki@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU4ZjRiOTYtODI0ZC00NTViLWI4MmItYjFjMDI1MzEwZDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d