Stabmedlem – grundutbildning som vandring , 15-18.10.2020

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledare kommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långtpå ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar uppbland annat scoutingens grundsatser (löftet, idealen, scoutmetoden, målen förfostran), utveckling av kårens verksamhet, projektledning, ledarskap ochutfärdskunskaper.

Läsmer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

För fem år sedan ordnades den första grundutbildningen för scoutledare som vandring och nu är det redan dags för en tredje kurs som arrangeras som vandring. Kursen genomförs som förhandsuppgifter och en längre vandringshelg (4 dagar).Kursstaben får tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerandekurshelhet.

Grundutbildningen för scoutledare som vandring är inprickad till helgen den 15-18.10.2020. Vi önskar att kursen ordnas mitt i landet, men ger frihet åt kursstaben att fastställa mer exakt plats. Uppdraget är ca 4 - 6 månader långt 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Somstabmedlem/utbildare:

Ansvarardu för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarnaför utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det enmodulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen.Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formarutbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuellaönskemål/förväntningar.

·       Följerdu scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.

·       Ärdu en aktiv stabmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för attkursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten förekurshelgen (2-3 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.

·       Serdu till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.


Lisätiedot

Vadger vi dig? 

·       Etttidsbundet uppdrag (6 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang i enmotiverad stab.

·       Detfinns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även frihetenatt forma det till sitt eget.

·       Enmöjlighet att förverkliga en utbildning som vandring – få egnafriluftsupplevelser samtidigt som du möjliggör dessa upplevelser förkursdeltagarna.

·       Personligutveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sigen hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Hardu frågor? Kontakta då utbildningsgruppens ordförande Jannina Fagerström(jannina.fagerstrom@scout.fi)


Täytä hakemus