Avoimet Ilves-pestit

Ilves19 on Hämeen Partiopiirin piirileiri kesällä 2019. Leirille osallistuvat kaikki ikäkaudet, yhteensä osallistujia odotetaan jopa 5000. Ilves19 näkyy lippukuntien ja piirin toiminnassa jo ennen leiriä ja ennen kaikkea vaikuttaa toimintaan positiivisesti leirin jälkeen.

Projektille on jo valittu staabi eli projektin johtoryhmä, nyt vuorossa ovat päälliköt. Loppukeväällä 2018 pestataan mestarit, joista kukin vastaa yhdestä osakokonaisuudesta ja sen tiimin johtamisesta. Loput pestit täytetään osittain syksystä 2018 alkaen ja osittain ilmoittautumisen jälkeen.

Mikä on päällikkö?

Päällikkö vastaa tietyn kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä tiiminsä kanssa. Päällikön pesti on johtamistehtävä, joten hyvä johtaminen, onnistunut pestaus sekä pestattujen ohjaaminen ja kasvun tukeminen ovat tärkeä osa pestiä. Toki jokainen päällikkö on myös valmis tarttumaan toimeen ja tekee monia asioita myös itse käytännössä, yhdessä muun tiimin kanssa.

Päälliköt muodostavat yhdessä osa-alueesta vastaavan staabin jäsenen kanssa osa-alueen johtoryhmän. Lisäksi päälliköt ja staabi muodostavat laajennetun staabin, jolla on keskeinen rooli koko projektin suunnittelussa ja johtamisessa.

Odotamme päälliköltä:

  • Aiempaa kokemusta johtamisrooleista projekteissa, joko partiossa tai muualla
  • Organisointikykyä ja ajanhallintataitoja
  • Kykyä tehdä yhteistyötä ja viestiä selkeästi
  • Kykyä hahmottaa miten oma vastuualue kytkeytyy muuhun organisaatioon
  • Kykyä ottaa vastuuta omasta vastuualueestaan sekä koko projektista yhdessä muiden kanssa
  • Intoa rekrytoida ja johtaa vapaaehtoisia
  • Riittävää oman vastuualueensa osaamista (ks. tarkemmin pestikuvaukset)

Millainen päällikköpesti on?

Pesti vaatii kohtuullisen runsasta ajankäyttöä, kiireisimpänä aikoina jopa päivittäin. Pesti alkaa alkuvuodesta 2018 ja päättyy arviointiin ja loppuraportointiin syksyllä 2019. Laajennetun staabin ensimmäinen yhteinen seminaari on 16.–18. helmikuuta 2018.

Projektia on mahdollista tehdä monenlaisessa elämäntilanteessa ja monesta paikasta käsin. Projektin tekemisessä hyödynnetään runsaasti sähköisiä välineitä. Projektin aikana kunkin osa-alueen johtoryhmä kokoontuu muutamaan yhteiskokoukseen ja lisäksi laajennettu staabi noin neljänä viikonloppuna. Tämän lisäksi tulevat oman vastuualueen kokoukset, jotka voit aikatauluttaa itse.

Pesti päällikkönä tarjoaa erinomaisen tavan kokea ja nähdä Ilves19-projekti kokonaisuutena, osana osa-alueen johtoryhmää ja laajennettua staabia. Päällikköpesti on erinomainen mahdollisuus kehittää omia johtamis- ja projektitaitojaan. Luonnollisesti tarjolla on tukea johtamiseen ja pestiin, yhdessä sovituilla tavoilla.

Miten pääsee mukaan?

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi (myös video käy) mahdollisimman pian kyseisen osa-alueen johtajalle – pestit täytetään heti kun sopiva ehdokas löytyy. Kerro hakemuksessa itsestäsi, taidoistasi ja kokemuksestasi. Kerro myös mitä pestiä tai pestejä haet ja mitä projektilta haluat. Voit myös kertoa ajatuksistasi projektiin tai pestiin / pesteihin liittyen. Liitä mukaan myös mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot.

Etsi sinulle sopiva pesti pestikuvausten avulla tai vinkkaa pestiä kaverille. Jos kaipaat apua sopivan pestin valintaan, ota yhteyttä jonkin osa-alueen johtajaan tai leirinjohtajiin. Pestejä voidaan soveltaa ja muokata hakijoiden mukaan. Monia pestejä voi hakea myös parina – jos olet kiinnostunut paripestistä, ota yhteyttä kyseisen osa-alueen johtajaan.

Klikkaa linkkiä siirtyäksesi suoraan tietyn osa-alueen pesteihin tai rullaile sivua alaspäin.

LEIRIN JOHTO

Leirin johto vastaa koko projektin suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena.

Lisätietoja ja hakemukset (sekä apua pestin valintaan yleisesti):
leirinjohtaja Jaakko Honkala,
jaakko [dot] honkala [at] partio [dot] fi, 040 580 0615

leirin varajohtaja Leena Kauppinen,
leena [dot] kauppinen [at] partio [dot] fi, 040 833 5165

Järjestelypäällikkö

on onnistunut pestissään, kun leirin tekeminen on helppoa, tieto on hallinnassa ja vastuuhenkilöt tietävät missä mennään. Järjestelypäällikkö tiimeineen vastaa leirin tiedonhallinnasta eli siitä, että leirin Jemmassa (SharePoint) ja muissa sähköisissä ympäristöissä oleva tieto on järjestyksessä ja helposti löydettävissä. Järjestelypäällikkö vastaa myös projektin tavoitteiden toteutumisen seurannasta sekä muusta projektin arvioinnista. Lisäksi järjestelypäällikkö tiimeineen huolehtii projektin laajennetun staabin kokousten ja muiden isojen ennakkotapaamisten käytännön järjestelyistä. Ennen kaikkea järjestelypäälliköllä pysyvät langat käsissä!

KASVATUS

Kasvatus huolehtii, että leiri, sen tekeminen ja siihen valmistautuminen on kasvattavia kaikille ikäkausille. Kasvatus vastaa leirin ohjelmasta (päiväohjelma, yhteiset ohjelmat ja erilaiset oheisaktiviteetit), leirilippukunnissa ja leirin arjessa tapahtuvasta kasvatuksesta, luotsauksesta ja lippukuntien toiminnassa näkyvistä ennakko- ja jälkiaktiviteeteista.

Lisätietoja ja hakemukset: kasvatusjohtaja Anna Oksman,
anna [dot] oksman [at] partio [dot] fi, 040 085 9436

Samoajakasvatuspäällikkö
Vaeltajakasvatuspäällikkö

ovat onnistuneet pesteissään, kun samoajat ja vaeltajat saavat kasvattavan leirikokemuksen. Kasvatuspäälliköt suunnittelevat kyseiselle ikäkaudelle sopivaa ohjelmaa ja huolehtivat, että ohjelman ja pestin yhteensovittaminen on sujuvaa. Kasvatuspäälliköt huolehtivat, että leirin kaikessa tekemisessä otetaan kyseinen ikäkausi huomioon. Kasvatuspäälliköt miettivät, minkälaista tukea samoaja ja vaeltaja tarvitsee leirillä ja leiriin valmistautuessaan. Kasvatuspäälliköiden on hyvä tuntea kyseisen ikäkauden erityispiirteet ja kasvatustavoitteet. Kerro hakemuksessa minkä ikäkauden kasvatuspäälliköksi haet.

Laaksopäälliköt (3 pestiä)

ovat onnistuneet pesteissään, kun osallistujat saavat onnistumisen tunteita laaksoissa opituista asioista, laaksot ovat houkuttelevia ja niissä toiminta on sujuvaa. Laaksopäälliköt suunnittelevat ja toteuttavat mielenkiintoista ohjelmaa eri ikäkausille kasvatuspäälliköiden tuella. Laaksopäälliköiltä toivotaan kokemusta esimerkiksi pt-kisojen rastin organisoinnista tai vastaavista tehtävistä.

Yhteisohjelmapäällikkö

on onnistunut pestissään, kun leirin tarina ja yhteiset ohjelmat antavat elämyksiä jokaiselle leirin osallistujalle ja nostattavat leirin yhteishenkeä. Yhteisohjelmapäällikkö vastaa yhteisten isojen ohjelmien, esimerkiksi avajaisten ja päättäjäisten, tuottamisesta ja toteuttamisesta. Yhteisohjelmapäällikkö huolehtii leirin tarinasta ja sen näkyvyydestä. Yhteisohjelmapäälliköltä toivotaan kokemusta isojen tapahtumien toteuttamisesta.

OSALLISTUJAT

osa-alue on onnistunut tehtävässään, kun kaikenlaisten osallistujien ja lippukuntien on helppoa ja miellyttävää osallistua leirille. Osa-alue vastaa leirilippukunnista, niiden johdon tukemisesta, erilaisten osallistujaryhmien huomioimisesta, leirin esteettömyydestä sekä leirin hengellisestä ulottuvuudesta. 

Lisätietoja ja hakemukset: osallistujajohtaja Leena Kalliomäki,
leena [dot] kalliomaki [at] partio [dot] fi, 040 544 2186

Alaleiripäällikkö (4 pestiä)

on onnistunut pestissään, kun leirilippukunnat saavat riittävästi tietoa sekä tukea ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen ja alaleirissä vallitsee hyvä henki. Alaleiripäällikkö vastaa alaleirin identiteetin suunnittelusta, johtamisesta, sujuvasta leirielämästä ja tiedonkulusta leirilippukunnissa sekä alaleirien yhteisten pelisääntöjen kehittämisestä ja noudattamisesta. Alaleirien sekä leirilippukuntien rakenteen alaleiripäälliköt suunnittelevat yhdessä. 

Pestissä menestyminen edellyttää kokemusta alaleiripestistä sekä lippukunnan tarpeista isolla leirillä, erinomaisia kommunikointitaitoja sekä kykyä yhteishengen rakentamiseen.

Perheleiripäällikkö

on onnistunut pestissään, kun perheleiri mahdollistaa siellä majoittuville aikuisille sujuvan sekä huolettoman väylän toimia omassa pestissään. Perheleiripäällikkö vastaa perheleirin toiminnan organisoinnista, turvallisten puitteiden luonnista sekä oman tiiminsä kokoamisesta ja johtamisesta.

Pestissä menestyminen edellyttää kokemusta perheleiristä sekä näkemyksellistä ja yhteistyökykyistä työskentelyotetta.

PALVELU

on onnistunut, kun kaikki leirillä sujuu saumattomasti ja kaikki ovat mahdollisimman tyytyväisiä. Kun tavarat, palvelut ja niiden tarvitsijat löytävät toisensa. Kun kaikki saadaan paikan päälle ja sieltä pois.

Palveluiden osa-alueeseen kuuluu leirin infra (sähkö, vesi, tietoliikenne), turvallisuus (palo, pelastus, turva), jätehuolto, wc:t, saunat, pesutilat, muonitus, lääkintä, hankinnat, logistiikka ja rakentaminen sekä purkaminen. Palveluiden tehtävänä on vastata muiden osa-alueiden palvelutarpeisiin.

Lisätietoja ja hakemukset: palvelujohtaja Pirkko Tuutti,
pirkko [dot] tuutti [at] partio [dot] fi, 050 369 6482

Hankintapäällikkö (2 pestiä)

on onnistunut pestissään, kun kaikki tarvittava materiaali on leirialueella kun sitä tarvitaan ja mahdollisimman iso osa siitä on jälleenmyyty leirin jälkeen. Hankintapäällikön tehtävänä on vastaanottaa ja koordinoida eri osa-alueilta tulevia materiaalitarpeita. Hankintapäällikkö vastaa tiiminsä kanssa leirin yhteisistä keskitetyistä hankinnoista sekä ohjeistaa ja tukee muita osa-alueita hankinnoissa.

Hankintapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä logistiikan kanssa, joka hoitaa leirin varastoa ja kuljetuksia.

Logistiikkapäällikkö

on onnistunut pestissään, kun ihmiset ja tavarat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Logistiikkapäällikön tehtävänä on vastata leirin tavarakuljetuksista, sisältäen leirin sisäiset sekä ulkoiset kuljetukset, sekä henkilökuljetuksista. Logistiikan tehtävänä on myös vastata leirin varastosta ja materiaalien jaosta. Logistiikkapäällikkönä vastaat kuljetusten resursoinnista ja toimivuudesta.

Logistiikkapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä hankintapäällikön kanssa. Toivomme että hakijalla on kyky organisoida ja johtaa kokonaisuutta.

Rakennuspäällikkö

On onnistunut pestissään, kun kaikki suunnitellut rakennelmat ovat valmiina leirin alkaessa (tai heti sen jälkeen :) sekä leirin jälkeen purku on hoidettu mallikkaasti maaliin. Rakennuspäällikkö vastaa leirialueen kaavoituksesta sekä arkkitehtuurista. Rakennuspäällikkö vastaa leirin rakentamisesta ja rakennuttamisesta, niihin liittyvistä palvelutilauksista sekä hankintojen koordinoimisesta yhdessä hankintapäällikön kanssa. Rakennuspäällikkö vastaa myös rakennus- ja purkuleirin johtaminen.

Toivomme että sinulla on kokemusta ja näkemystä partioleirin rakennelmien rakenteista sekä delegointikykyä tehtävien jaossa tiimillesi.

Ympäristö- ja pesupäällikkö

on onnistunut pestissään, kun kaikilla on lämmintä tiskivettä, saunat lämpiävät, bajamajassa on kiva käydä sekä kierrätys on hoidettu lain määräämällä tavalla. Ympäristö- ja pesupäällikkö vastaa tiskauspisteistä, harmaasta vedestä, pesutiloista, wc-tiloista, saunoista sekä jätehuollosta.

Katsomme eduksi kokemuksen vastaavien tehtävien hoidosta leireillä.

Palvelukeskuspäällikkö

on onnistunut tehtävässään, kun palveluiden tilaaminen on helppoa. Kun palveluiden tilaaja saa sitä mitä tilaa. Kun olemassa olevat resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Palvelukeskuspäällikön tehtävänä on hallinnoida tiiminsä kanssa palvelukeskusta, josta tilataan ja johdetaan palveluita. Keskus käsittelee, tarkentaa ja priorisoi palvelutarpeita, ja ohjaa niitä oikeille palvelutiimeille. Palvelukeskus toimii palvelutiimien apuna tehtävien toteuttamisessa ja viestinnässä tilaajan kanssa.
Toivomme että hakijalla on erinomaiset organisointitaidot sekä kyky hallita isoa kokonaisuutta.