Avoimet Ilves-pestit

Ilves19 on Hämeen Partiopiirin piirileiri kesällä 2019. Leirille osallistuvat kaikki ikäkaudet, yhteensä osallistujia odotetaan jopa 5000. Ilves19 näkyy lippukuntien ja piirin toiminnassa jo ennen leiriä ja ennen kaikkea vaikuttaa toimintaan positiivisesti leirin jälkeen.

Projektille on jo valittu staabi eli projektin johtoryhmä, nyt vuorossa ovat päälliköt. Loppukeväällä 2018 pestataan mestarit, joista kukin vastaa yhdestä osakokonaisuudesta ja sen tiimin johtamisesta. Loput pestit täytetään osittain syksystä 2018 alkaen ja osittain ilmoittautumisen jälkeen.

Mikä on päällikkö?

Päällikkö vastaa tietyn kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä tiiminsä kanssa. Päällikön pesti on johtamistehtävä, joten hyvä johtaminen, onnistunut pestaus sekä pestattujen ohjaaminen ja kasvun tukeminen ovat tärkeä osa pestiä. Toki jokainen päällikkö on myös valmis tarttumaan toimeen ja tekee monia asioita myös itse käytännössä, yhdessä muun tiimin kanssa.

Päälliköt muodostavat yhdessä osa-alueesta vastaavan staabin jäsenen kanssa osa-alueen johtoryhmän. Lisäksi päälliköt ja staabi muodostavat laajennetun staabin, jolla on keskeinen rooli koko projektin suunnittelussa ja johtamisessa.

Odotamme päälliköltä:

  • Aiempaa kokemusta johtamisrooleista projekteissa, joko partiossa tai muualla
  • Organisointikykyä ja ajanhallintataitoja
  • Kykyä tehdä yhteistyötä ja viestiä selkeästi
  • Kykyä hahmottaa miten oma vastuualue kytkeytyy muuhun organisaatioon
  • Kykyä ottaa vastuuta omasta vastuualueestaan sekä koko projektista yhdessä muiden kanssa
  • Intoa rekrytoida ja johtaa vapaaehtoisia
  • Riittävää oman vastuualueensa osaamista (ks. tarkemmin pestikuvaukset)

Millainen päällikköpesti on?

Pesti vaatii kohtuullisen runsasta ajankäyttöä, kiireisimpänä aikoina jopa päivittäin. Pesti alkaa alkuvuodesta 2018 ja päättyy arviointiin ja loppuraportointiin syksyllä 2019. Laajennetun staabin ensimmäinen yhteinen seminaari on 16.–18. helmikuuta 2018.

Projektia on mahdollista tehdä monenlaisessa elämäntilanteessa ja monesta paikasta käsin. Projektin tekemisessä hyödynnetään runsaasti sähköisiä välineitä. Projektin aikana kunkin osa-alueen johtoryhmä kokoontuu muutamaan yhteiskokoukseen ja lisäksi laajennettu staabi noin neljänä viikonloppuna. Tämän lisäksi tulevat oman vastuualueen kokoukset, jotka voit aikatauluttaa itse.

Pesti päällikkönä tarjoaa erinomaisen tavan kokea ja nähdä Ilves19-projekti kokonaisuutena, osana osa-alueen johtoryhmää ja laajennettua staabia. Päällikköpesti on erinomainen mahdollisuus kehittää omia johtamis- ja projektitaitojaan. Luonnollisesti tarjolla on tukea johtamiseen ja pestiin, yhdessä sovituilla tavoilla.

Miten pääsee mukaan?

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi (myös video käy) viimeistään 19. joulukuuta 2017 kyseisen osa-alueen johtajalle. Kerro hakemuksessa itsestäsi, taidoistasi ja kokemuksestasi. Kerro myös mitä pestiä tai pestejä haet ja mitä projektilta haluat. Voit myös kertoa ajatuksistasi projektiin tai pestiin / pesteihin liittyen. Liitä mukaan myös mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot.

Etsi sinulle sopiva pesti pestikuvausten avulla tai vinkkaa pestiä kaverille. Jos kaipaat apua sopivan pestin valintaan, ota yhteyttä jonkin osa-alueen johtajaan tai leirinjohtajiin. Pestejä voidaan soveltaa ja muokata hakijoiden mukaan. Monia pestejä voi hakea myös parina – jos olet kiinnostunut paripestistä, ota yhteyttä kyseisen osa-alueen johtajaan.

Klikkaa linkkiä siirtyäksesi suoraan tietyn osa-alueen pesteihin tai rullaile sivua alaspäin.

LEIRIN JOHTO

Leirin johto vastaa koko projektin suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena.

Lisätietoja ja hakemukset (sekä apua pestin valintaan yleisesti):
leirinjohtaja Jaakko Honkala,
jaakko [dot] honkala [at] partio [dot] fi, 040 580 0615

leirin varajohtaja Leena Kauppinen,
leena [dot] kauppinen [at] partio [dot] fi, 040 833 5165

Järjestelypäällikkö

on onnistunut pestissään, kun leirin tekeminen on helppoa, tieto on hallinnassa ja vastuuhenkilöt tietävät missä mennään. Järjestelypäällikkö tiimeineen vastaa leirin tiedonhallinnasta eli siitä, että leirin Jemmassa (SharePoint) ja muissa sähköisissä ympäristöissä oleva tieto on järjestyksessä ja helposti löydettävissä. Järjestelypäällikkö vastaa myös projektin tavoitteiden toteutumisen seurannasta sekä muusta projektin arvioinnista. Lisäksi järjestelypäällikkö tiimeineen huolehtii projektin laajennetun staabin kokousten ja muiden isojen ennakkotapaamisten käytännön järjestelyistä. Ennen kaikkea järjestelypäälliköllä pysyvät langat käsissä!

KASVATUS

Kasvatus huolehtii, että leiri, sen tekeminen ja siihen valmistautuminen on kasvattavia kaikille ikäkausille. Kasvatus vastaa leirin ohjelmasta (päiväohjelma, yhteiset ohjelmat ja erilaiset oheisaktiviteetit), leirilippukunnissa ja leirin arjessa tapahtuvasta kasvatuksesta, luotsauksesta ja lippukuntien toiminnassa näkyvistä ennakko- ja jälkiaktiviteeteista.

Lisätietoja ja hakemukset: kasvatusjohtaja Anna Oksman,
anna [dot] oksman [at] partio [dot] fi, 040 085 9436

Sudenpentukasvatuspäällikkö
Seikkailijakasvatuspäällikkö
Tarpojakasvatuspäällikkö

ovat onnistuneet pesteissään, kun sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat saavat kasvattavan leirikokemuksen. Kasvatuspäälliköt vastaavat, että leirillä ja siihen valmistautumisessa on ikäkaudelle sopivaa ohjelmaa. Kasvatuspäälliköt huolehtivat, että leirin kaikessa tekemisessä otetaan kyseinen ikäkausi huomioon. Kasvatuspäälliköt miettivät, mikä on ikäkausivastaavien ja tarpojaluotsien rooli ja kuinka he tukevat osallistujia. Kasvatuspäälliköiden on hyvä tuntea kyseisen ikäkauden erityispiirteet ja kasvatustavoitteet. Kerro hakemuksessa minkä ikäkauden kasvatuspäälliköksi olet hakemassa.

Samoajakasvatuspäällikkö
Vaeltajakasvatuspäällikkö

ovat onnistuneet pesteissään, kun samoajat ja vaeltajat saavat kasvattavan leirikokemuksen. Kasvatuspäälliköt suunnittelevat kyseiselle ikäkaudelle sopivaa ohjelmaa ja huolehtivat, että ohjelman ja pestin yhteensovittaminen on sujuvaa. Kasvatuspäälliköt huolehtivat, että leirin kaikessa tekemisessä otetaan kyseinen ikäkausi huomioon. Kasvatuspäälliköt miettivät, minkälaista tukea samoaja ja vaeltaja tarvitsee leirillä ja leiriin valmistautuessaan. Kasvatuspäälliköiden on hyvä tuntea kyseisen ikäkauden erityispiirteet ja kasvatustavoitteet. Kerro hakemuksessa minkä ikäkauden kasvatuspäälliköksi haet.

Laaksopäälliköt (3 pestiä)

ovat onnistuneet pesteissään, kun osallistujat saavat onnistumisen tunteita laaksoissa opituista asioista, laaksot ovat houkuttelevia ja niissä toiminta on sujuvaa. Laaksopäälliköt suunnittelevat ja toteuttavat mielenkiintoista ohjelmaa eri ikäkausille kasvatuspäälliköiden tuella. Laaksopäälliköiltä toivotaan kokemusta esimerkiksi pt-kisojen rastin organisoinnista tai vastaavista tehtävistä.

Yhteisohjelmapäällikkö

on onnistunut pestissään, kun leirin tarina ja yhteiset ohjelmat antavat elämyksiä jokaiselle leirin osallistujalle ja nostattavat leirin yhteishenkeä. Yhteisohjelmapäällikkö vastaa yhteisten isojen ohjelmien, esimerkiksi avajaisten ja päättäjäisten, tuottamisesta ja toteuttamisesta. Yhteisohjelmapäällikkö huolehtii leirin tarinasta ja sen näkyvyydestä. Yhteisohjelmapäälliköltä toivotaan kokemusta isojen tapahtumien toteuttamisesta.

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

Markkinointi ja viestintä on onnistunut tehtävässään, kun leiristä tiedetään, leirille ja sen tekemiseen osallistutaan ja leiri näyttää hyvältä niin leirillä olijoille kuin ulkopuolisillekin. Osa-alue vastaa leirin markkinoinnista ja viestinnästä osallistujille, tekijöille ja partion ulkopuolelle, viestintäkanavista sekä leirin ja leirialueen ilmeestä. 

Lisätietoja ja hakemukset: markkinointi- ja viestintäjohtaja
Taru Hollanti, taru [dot] hollanti [at] partio [dot] fi, 050 343 3867

Graafinen päällikkö

on onnistunut pestissään, kun leirillä on raikas ja omaleimainen ilme, joka osaltaan vaikuttaa hyvän leirifiiliksen muodostumiseen leirin visuaalisen ulkoasun kautta. Graafinen päällikkö tiimeineen vastaa leirin ilmeen toteuttamisesta. Pestiin kuuluu graafisen tiimin johtaminen ja rekrytointi ja vastuualueena on graafisen materiaalin tuottaminen, taittaminen sekä sen käytön ohjeistaminen ja valvonta. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu leirialueen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus.
Graafiselta päälliköltä vaaditaan organisointikykyä, innostamisen ja ideoinnin taitoa sekä hyvää näkemystä siitä, mikä näyttää hyvältä. Alan koulutus on eduksi!

Markkinointipäällikkö

on onnistunut pestissään, kun leiristä tiedetään ja se näkyy monipuolisesti sekä ennen ilmoittautumisajan päättymistä että sen jälkeen. Lähempänä leiriä pestin pääpaino on leirin näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämisessä ulospäin ja yhteistyökumppaneille. Markkinointipäällikön vastuulla on leirin näkymisen suunnittelu ja koordinointi eri partiotapahtumissa ennen leiriä sekä oivaltavien markkinointitempausten suunnittelu ja toteuttaminen, päämääränä innostaa huikea osallistujamäärä leirille, nostattaa koko piirin leirifiilis huippuunsa ja tehdä leiristä houkutteleva yhteistyökumppani paikallisille yrityksille ja tukijoille.

Markkinointipäälliköltä vaaditaan organisointikykyä, innostumisen ja ideoinnin taitoa sekä heittäytymiskykyä. Aiempi kokemus ja näkemys tapahtumamarkkinoinnista on eduksi!

Nettipäällikkö

on onnistunut pestissään, kun leiri näkyy ja leirin markkinointiviestintästrategia toteutuu hyvin myös internetin ihmeellisessä maailmassa. Nettipäällikön vastuulla on leirin nettisivujen tekninen toteutus, sisällöntuotanto ja ylläpito.
Nettipäälliköltä vaaditaan organisointikykyä, innostamisen ja ideoinnin taitoa sekä uskallusta tehdä asioita uudella tavalla. Aikaisempi kokemus tiimin vetämisestä sekä nettisivujen tuottamisesta ja sisällöntuotannosta ovat eduksi!

Sosiaalisen median päällikkö

on onnistunut pestissään, kun piirileiri näkyy raikkaasti ja räväkästi sekä herättää positiivista huomiota sosiaalisessa mediassa ennen leiriä, leirin aikana ja sen jälkeen. Sosiaalisen median päällikkö vastaa leirin näkymisestä sosiaalisessa mediassa, näkymisen suunnittelusta ja toteutuksesta ja tiiminsä johtamisesta.

Pestiin vaaditaan hyvät sosiaalisen median perustaidot, mutta varsinaista ammattimaista kokemusta ei tarvitse olla. Tärkeämpiä ovat hyvät tiiminjohtamistaidot, innostus asiaan ja idearikkaus! Hakemukseen toivotaan linkkejä hakijan sosiaalisen median tileihin.

Viestintäpäällikkö

on onnistunut pestissään, kun leirin sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivat hyvin sekä ennen leiriä että sen aikana, viestintä on kokonaisuudessaan selkeää, oikea-aikaista ja sisällöltään asiapitoista. Viestintäpäällikkö vastaa leirin sisäisestä viestinnästä tekijöille, viestinnästä osallistujille, muille partiolaisille sekä ulkoisesta viestinnästä partion ulkopuolelle.

Viestintäpäällikölle on eduksi alan koulutus, käsitys selkeästä viestinnästä, laajojen kokonaisuuksien hallinnasta sekä hyvistä tiiminjohtamistaidoista. Pestissä pääsee leiriorganisaation näköalapaikalle ja pääsee vaikuttamaan leirin viestintään alusta asti!

OSALLISTUJAT

osa-alue on onnistunut tehtävässään, kun kaikenlaisten osallistujien ja lippukuntien on helppoa ja miellyttävää osallistua leirille. Osa-alue vastaa leirilippukunnista, niiden johdon tukemisesta, erilaisten osallistujaryhmien huomioimisesta, leirin esteettömyydestä sekä leirin hengellisestä ulottuvuudesta. 

Lisätietoja ja hakemukset: osallistujajohtaja Leena Kalliomäki,
leena [dot] kalliomaki [at] partio [dot] fi, 040 544 2186 (10.–18.12. välisenä aikana yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla)

Alaleiripäällikkö (4 pestiä)

on onnistunut pestissään, kun leirilippukunnat saavat riittävästi tietoa sekä tukea ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen ja alaleirissä vallitsee hyvä henki. Alaleiripäällikkö vastaa alaleirin identiteetin suunnittelusta, johtamisesta, sujuvasta leirielämästä ja tiedonkulusta leirilippukunnissa sekä alaleirien yhteisten pelisääntöjen kehittämisestä ja noudattamisesta. Alaleirien sekä leirilippukuntien rakenteen alaleiripäälliköt suunnittelevat yhdessä. 

Pestissä menestyminen edellyttää kokemusta alaleiripestistä sekä lippukunnan tarpeista isolla leirillä, erinomaisia kommunikointitaitoja sekä kykyä yhteishengen rakentamiseen.

Perheleiripäällikkö

on onnistunut pestissään, kun perheleiri mahdollistaa siellä majoittuville aikuisille sujuvan sekä huolettoman väylän toimia omassa pestissään. Perheleiripäällikkö vastaa perheleirin toiminnan organisoinnista, turvallisten puitteiden luonnista sekä oman tiiminsä kokoamisesta ja johtamisesta.

Pestissä menestyminen edellyttää kokemusta perheleiristä sekä näkemyksellistä ja yhteistyökykyistä työskentelyotetta.

Hengellisyyspäällikkö

on onnistunut pestissään, kun hengellisyys kaikissa muodoissaan on läsnä leirillä ja leiriläisellä on mahdollisuus henkiseen kasvuun. Hengellisyyspäällikkö vastaa yhdessä kasvatuksen kanssa hengellisen ohjelman rakentamisesta sekä tarjoamisesta, Seppojen koordinoinnista sekä leiriseurakunnasta yhdessä tiiminsä kanssa.

Pestissä menestyminen edellyttää hengellisyyden laaja-alaista ymmärtämistä, suurta sydäntä sekä kommunikointi- ja johtamistaitoja.  

Yhdenvertaisuuspäällikkö

on onnistunut pestissään, kun erilaisten leiriläisten on helppo osallistua ja toimia leirillä ilman häiritsevää tuntemusta tiettyyn erityisryhmään kuulumisesta. Yhdenvertaisuuspäällikkö vastaa leirin erityisryhmien huomioinnista sekä leirin esteettömyydestä ja tekee sujuvasti yhteistyötä leirin eri tiimien kanssa.

Pestissä menestyminen edellyttää kokemusta erityisryhmien tarpeista, kykyä nähdä leirin toiminnot eri näkökulmista sekä hyviä vaikuttamistaitoja.

PALVELU

on onnistunut, kun kaikki leirillä sujuu saumattomasti ja kaikki ovat mahdollisimman tyytyväisiä. Kun tavarat, palvelut ja niiden tarvitsijat löytävät toisensa. Kun kaikki saadaan paikan päälle ja sieltä pois.

Palveluiden osa-alueeseen kuuluu leirin infra (sähkö, vesi, tietoliikenne), turvallisuus (palo, pelastus, turva), jätehuolto, wc:t, saunat, pesutilat, muonitus, lääkintä, hankinnat, logistiikka ja rakentaminen sekä purkaminen. Palveluiden tehtävänä on vastata muiden osa-alueiden palvelutarpeisiin.

Lisätietoja ja hakemukset: palvelujohtaja Pirkko Tuutti,
pirkko [dot] tuutti [at] partio [dot] fi, 050 369 6482

Hankintapäällikkö (2 pestiä)

on onnistunut pestissään, kun kaikki tarvittava materiaali on leirialueella kun sitä tarvitaan ja mahdollisimman iso osa siitä on jälleenmyyty leirin jälkeen. Hankintapäällikön tehtävänä on vastaanottaa ja koordinoida eri osa-alueilta tulevia materiaalitarpeita. Hankintapäällikkö vastaa tiiminsä kanssa leirin yhteisistä keskitetyistä hankinnoista sekä ohjeistaa ja tukee muita osa-alueita hankinnoissa.

Hankintapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä logistiikan kanssa, joka hoitaa leirin varastoa ja kuljetuksia.

Infrapäällikkö

on onnistunut pestissään, kun kaikki tarvitsijat saavat sähköä, puhdas vesi juoksee ja tietoliikenne kulkee saumattomasti. Infrapäällikön tehtävänä on rakentaa ja suunnitella leirialueelle yhdessä tiiminsä kanssa toimiva sähkö-, vesi- ja tietoliikenneverkosto, rakennusleiristä aina purkuleiriin saakka.

Infrapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä rakennuspäällikön ja palvelukeskuspäällikön kanssa. Toivomme että hakijalla on kokemusta alalta.

Logistiikkapäällikkö

on onnistunut pestissään, kun ihmiset ja tavarat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Logistiikkapäällikön tehtävänä on vastata leirin tavarakuljetuksista, sisältäen leirin sisäiset sekä ulkoiset kuljetukset, sekä henkilökuljetuksista. Logistiikan tehtävänä on myös vastata leirin varastosta ja materiaalien jaosta. Logistiikkapäällikkönä vastaat kuljetusten resursoinnista ja toimivuudesta.

Logistiikkapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä hankintapäällikön kanssa. Toivomme että hakijalla on kyky organisoida ja johtaa kokonaisuutta.

Lääkintäpäällikkö

on onnistunut pestissään, kun lääkintä on koko ajan saatavilla ja leiriläiset tietävät mistä apua voi tarvittaessa hakea. Kun apua tarvitsevaa voidaan auttaa ja tarvittaessa toimittaa jatkohoitoon. Lääkintäpäällikkö vastaa ensiavusta sekä leirisairaalasta.
Lääkintäpäällikkö toimii yhteistyössä turvallisuuspäällikön sekä viranomaisten kanssa. Toivomme, että hakijalla on soveltuva koulutus alalta.

Muonituspäällikkö

on onnistunut pestissään, kun kaikilla on saatavilla ruokaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Onnistumisen todistavat leiriläiset, joilla on maha täynnä maukasta ruokaa ja hymy kasvoilla ruokailuista poistuessaan. Muonituspäällikön tehtävänä on vastata leirin muonituksesta itse leirin aikana sekä rakennus- ja purkuleirillä. Muonituspäällikön vastuulle kuuluu ruokalistan suunnittelu, ruokien tilaus sekä ruuan toteutus. Muonituspäällikön tehtävä on myös koordinoida muonitushankintoja yhdessä kahvilatiimien kanssa. Oman haasteen pestiin tuo erityisruokavalioiden hallinta ja niistä huolehtiminen.

Leiritoimistopäällikkö

on onnistunut pestissään, kun toimistolta saa sujuvaa ja iloista palvelua sekä vastauksen leiriläisiä mietityttäviin kysymyksiin. Leiritoimistopäällikkö vastaa leiritoimiston palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta. Leiritoimistopäällikön vastuulla on mm. info, toimistopalvelut, leirirekisteri sekä löytötavarat.

Toivoimme että hakijalla on erinomaiset organisointitaidot sekä hyvä paineensietokyky.

Palvelukeskuspäällikkö

on onnistunut tehtävässään, kun palveluiden tilaaminen on helppoa. Kun palveluiden tilaaja saa sitä mitä tilaa. Kun olemassa olevat resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Palvelukeskuspäällikön tehtävänä on hallinnoida tiiminsä kanssa palvelukeskusta, josta tilataan ja johdetaan palveluita. Keskus käsittelee, tarkentaa ja priorisoi palvelutarpeita, ja ohjaa niitä oikeille palvelutiimeille. Palvelukeskus toimii palvelutiimien apuna tehtävien toteuttamisessa ja viestinnässä tilaajan kanssa.

Toivomme että hakijalla on erinomaiset organisointitaidot sekä kyky hallita isoa kokonaisuutta.

Turvallisuuspäällikkö

on onnistunut pestissään, kun kaikki on turvassa ja kaikilla on turvallinen olo. Kun kaikkeen mahdolliseen on varauduttu. Turvallisuuspäällikkö vastaa turvallisuussuunnitelmasta sekä riskienhallinnasta sekä toimii tiiviissä yhteistyössä lääkinnän ja viranomaisten kanssa. Turvallisuuspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan leirin turvallisuudesta, johon kuuluu muun muassa järjestyksenvalvonta, uimavalvonta, paloturvallisuus, pelastus ja lupa-asiat.

Turvapäälliköltä vaaditaan kykyä kommunikoida, määrätietoisuutta ja hyvät perustiedot leiriturvallisuudesta.

Rakennuspäällikkö

On onnistunut pestissään, kun kaikki suunnitellut rakennelmat ovat valmiina leirin alkaessa (tai heti sen jälkeen :) sekä leirin jälkeen purku on hoidettu mallikkaasti maaliin. Rakennuspäällikkö vastaa leirialueen kaavoituksesta sekä arkkitehtuurista. Rakennuspäällikkö vastaa leirin rakentamisesta ja rakennuttamisesta, niihin liittyvistä palvelutilauksista sekä hankintojen koordinoimisesta yhdessä hankintapäällikön kanssa. Rakennuspäällikkö vastaa myös rakennus- ja purkuleirin johtaminen.

Toivomme että sinulla on kokemusta ja näkemystä partioleirin rakennelmien rakenteista sekä delegointikykyä tehtävien jaossa tiimillesi.

Ympäristö- ja pesupäällikkö

on onnistunut pestissään, kun kaikilla on lämmintä tiskivettä, saunat lämpiävät, bajamajassa on kiva käydä sekä kierrätys on hoidettu lain määräämällä tavalla. Ympäristö- ja pesupäällikkö vastaa tiskauspisteistä, harmaasta vedestä, pesutiloista, wc-tiloista, saunoista sekä jätehuollosta.

Katsomme eduksi kokemuksen vastaavien tehtävien hoidosta leireillä.

RESURSSI

on onnistunut tehtävässään, kun tekijöiden ja yhteistyökumppanien on helppoa ja miellyttävää olla tekemässä leiriä, ja resursseja käytetään järkevästi tavoitteiden saavuttamiseen.

Resurssi vastaa pesteistä, taloudesta, kahviloista, leirituotteista ja kumppanuuksista. Osa-alueen tavoitteena on tukea kaikkia muita osa-alueita pestaamisessa ja budjetoinnissa.  Vastuulla on lisäksi onnistunut yhteistyö eli kumppanuus leiriorganisaation ja sen ulkopuolisten tahojen välillä ennen leiriä, sen aikana ja leirin jälkeen.

Lisätietoja ja hakemukset: resurssijohtaja Jari Nisula,
jari [dot] nisula [at] partio [dot] fi, 040 560 9741

Resurssipäällikkö

on onnistunut pestissään, kun budjetit, pestit, kumppanuudet ja myynti mahdollistavat parhaan Ilveksen ikinä. Resurssijohtajan kakkosena päällikkö vastaa yhdessä resurssijohtajan kanssa osa-alueen johtamisesta ja toiminnan suunnittelusta. Kokemus resurssin osa-alueen tehtävistä on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Tärkeintä on halu ja kyky oppia nopeasti yhdessä osa-alueen päälliköiden kanssa.

Talouspäällikkö

on onnistunut pestissään, kun talous on suunniteltu ja toteutettu avoimesti ja reilusti sekä seuranta luotettavaa ja ajan tasalla. Onnistumiseksi luetaan myös kohtuullinen leirimaksu piirin taloutta rasittamatta. Talouspäällikkö vastaa tiiminsä kanssa osa-alueiden tukemisesta talouden suunnittelussa, budjetoinnissa ja seurannassa yhteistyössä piiritoimiston kanssa. Pestissä onnistuminen vaatii käytännön kokemusta budjetoinnista ja raportoinnista sekä halua oppia uutta.

Myyntipäällikkö

on onnistunut pestissään, kun tuotteet kiertävät hyllyissä ja vitriineissä vastaten kysyntään läpi leirin, palautuserien jäädessä pieniksi. Myyntipäällikkö vastaa leirin myynnin, kahvilan / kahviloiden, leirituotteiden ja vierailupäivän onnistuneesta suunnittelusta ja asiakaspalvelulähtöisestä toteutuksesta. Pestissä onnistuminen vaatii käytännön kokemusta kahviloista ja / tai myynnistä partiossa.

Pestipäällikkö

on onnistunut pestissään, kun koko leirin pestaus on sujuvaa ja leirin tekijöitä tuetaan pesteissään, palkitsemista unohtamatta. Päällikkö vastaa pestijärjestelmästä ja pesteissä oppimisesta kokonaisuutena sekä leirin pestauskäytännöistä ja pestauksen suunnittelusta koko leirin näkökulmasta. Pestissä onnistumisen edellytys on yhteistyö muun muassa kasvatuksen kanssa, jotta pestit ja ohjelmat muodostuvat toimivaksi paketiksi. Pestissä onnistuminen vaatii kokemusta pestaamisesta partiossa ja hienoa jos sinulla on myös kokemusta johtamisesta partiossa!

Kumppanuuspäällikkö

on onnistunut pestissään, kun yhteistyö leiriorganisaation ja ulkopuolisten tahojen välillä on sujuvaa ennen leiriä, sen aikana ja leirin jälkeen. Kumppanuuspäällikön vastuulla on leirin yhteistyökumppanuuksien hallinta, mukaan lukien aktiivinen uusien kumppanuusmahdollisuuksien  etsiminen, olemassa olevien kumppanuuksien hyödyntäminen sekä kumppanuuksien hankinnan ja hallinnan tuki muulle leiriorganisaatiolle.