Pöydällä Partion strategia 2015-2018

Partion strategiasta päätetään viikonloppuna jäsenkokouksessa Mikkelissä. Seuraavassa selvitystä esitetyn strategian sisällöstä ja strategiaprosessista sekä Hämeen ajatuksia ehdotetusta strategiasta.

Strategian työstö

Strategiaprosessi alkoi jo 14 kuukautta ennen jäsenkokousta. Viime vuonna piirin syyskokouksessa saimme SP:n puheenjohtajan Harri Länsipuron briiffauksen asiaan. Sen jälkeen moni asia on ehtinyt muuttumaan. Helmikuun piirinjohtajien tapaamisessa väännettiin muun muassa strategian muodosta ja visiosta. Päivän aikataulusta vapautettiin silloin lisää aikaa strategiatyöstölle, kun asia vain piirinjohtajia puhututti. Tuon päivän jälkeen visio ja painopisteet jo alkoivat muistuttaa nykyistä ehdotusta, mutta vielä oli huhtikuun Partioneuvoston kokouksessa isoja askelia, jopa harppauksia, otettava ja asioita strategiasta karsittava, että kaikkien piirien partioneuvosten nenät saatiin osoittamaan samaan suuntaan ja Partioneuvosto pystyi lausumaan strategiasta puoltavasti.

Strategiaprosessin vaiheista löytyy dokumentaatiota strategiablogista: uusiutuvastrategia.wordpress.com

Häme on ollut mukana strategian eri työstövaiheissa, koska piirimme noudattaa toiminnassaan Partion strategiaa eikä ole katsonut tarpeelliseksi tehdä piirin omaa strategiaa. Seuraavan kaksivuotiskautemme toimintasuunnitelma on jo tehty nykyistä strategiaehdotusta tukevaksi, sillä uskomme, että viikonloppuna tehdään korkeintaan hienosäätöä sanamuotoihin kuin laitetaan strategiaa kokonaan uusiksi.

Strategian työstössä Häme toimi erityisesti aikuisten partiolaisten ja vapaaehtoisten puolestapuhujana. Helmikuun kierroksella silloin ehdotuksessa ollut Vahva vapaaehtoisuus -painopiste hävitettiin, mutta nykyiseen ehdotukseen vapaaehtoistyö on saatu mukaan Partio kuuluu kaikille -painopisteen alle. Hämeessä olemme vahvasti sitä mieltä, että ilman aikuisia kasvatusjärjestöä ei voi olla olemassa ja meidän on pidettävä huolta aikuisistamme, jotka vapaaehtoisesti antavat aikaansa lasten ja nuorten kasvun hyväksi. Tämä on yksi kantava voima piirimme toiminnassa, mutta myös viesteissämme piirimme ulkopuolelle.

Partion strategia 2015-2018 – ehdotus

Visio: Jokainen rakentaa parempaa maailmaa - Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike

Visiossa on vahva kaiku partion päämäärästä kasvattaa vastuuntuntoinen ja aktiivinen yhteisön jäsen. Visio ohjaa meitä kasvattamaan partiolaisia, jotka haluavat omilla teoillaan tehdä maailmasta paremman. Paremman maailman rakentaminen voi olla pieniä tekoja omassa arjessa omassa yhteisössään tai suurempia tekoja oman kunnan, Suomen tai koko maailman hyväksi. Jokainen teko – pieni tai suuri – parantaa maailmaa.

Vision loppuosan vaikuttavin-sana on aiheuttanut hieman pohdintaa. Viitataanko sanalla vaikuttavuuteen vai vaikuttamiseen vai molempiin? Painopisteissä se ilmenee molemmin tavoin. Partiossa vaikuttavuus tarkoittaisi sitä, että mahdollisimman moni pääsisi osaksi mahdollisimman hyvää partiokasvatusta ja sen myötä partio vaikuttaisi henkilökohtaisesti mahdollisimman monen lapsen ja nuoren kasvuun. Tämä on se tulkinta, johon Häme on tyytyväinen. Vaikuttaminen taas yhdistyy yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja sitä kautta monien nuorisojärjestöjen (niin poliittisten kuin ei-poliittistenkin) tekemään työhön. Hämeessä näemme, että on tärkeää tehdä yhteistyötä paikallistasolla niin kirkon kuin kunnankin päättäjien kanssa. Partio voi toimia lasten ja nuorten puolestapuhujana, mutta meidän ensisijainen tehtävä pitää olla kasvattaminen, ei poliittinen vaikuttaminen.

Painopiste: Partio kuuluu kaikille

Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

Vaikuttavuutta ei voi olla ilman mahdollisuutta päästä harrastamaan partiota. Tähän vastauksina ovat esimerkiksi erilaiset tavat harrastaa partiota ja lippukuntien perustaminen tai aktivoiminen alueilla, joissa partiotoimintaa ei ole. Jäsenhankinnan osalta haaste tulee olemaan nuorten innostaminen partion pariin ja aikuisten rekrytointi lasten ja nuorten toiminnan mahdollistajiksi. Tässä painopisteessä esiin tulee piirien ja lippukuntien erilaiset tarpeet. Jossain haastetta tuo etäisyydet, toisaalla lasten ja nuorten puute ja toisaalla taas heidän moninaisuus. Jokainen piiri pyrkii tukemaan omia lippukuntiaan mahdollisimman hyvin näissä haasteissa, mutta miten keskusjärjestöstä voidaan tukea tätä piirien haasteiden erilaisuutta.

Painopiste: Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen

Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

Johtajuus ei ole vain fyysisesti johtajana toimimista, vaan ennen kaikkea henkistä johtajuutta, esimerkkinä olemista. Hyvällä johtajalla ei tarvitse olla yhtäkään johdettavaa voidakseen saada aikaan muutosta ympäristössään. Usein pelkkä esimerkki tai omat teot riittävät. Jos haluamme kasvattaa nuoristamme hyviä johtajia, meidän tulee kouluttaa heitä kasvattavat aikuiset mahdollistajat hyvin. Painopisteen toteutuminen vaatii siis myös panostusta aikuisten koulutukseen.

Painopiste: Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.

Kaikkien järjestöjen resurssit ovat niukkenemassa. Yhteistyö partiotoimintaa lähellä olevien järjestöjen kanssa hyödyttää molemmin puolin. Yhteistyötä on helppo tehdä eri tasoilla, mutta se vaatii panostusta ja kokoustiloista ulos lähtemistä. Se, mitä tästä painopisteestä jäi puuttumaan, on partion sisäinen yhteistyö. Meillä on edelleen tekemistä siinä, että saamme partio-organisaation eri tasot toimimaan yhdessä ja tekemään hommia samojen tavoitteiden eteen. Haasteita on myös tasojen sisällä niin lippukuntien kuin piirienkin välisessä yhteistyössä.

Mitä tiedossa jäsenkokouksessa?

Huhtikuun Partioneuvoston päätteeksi kaikkien piirien partioneuvokset puolsivat nykyistä esitystä Partion strategiaksi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö viikonlopun aikana vähintäänkin keskusteltaisi vision merkityksestä tai painopisteiden painotuksista. Saatammepa myös saada äänestettäväksi muutosehdotuksia.

Aina sitä ei tajuakaan, kuinka paljon erilaisia ajatuksia partiosta Suomen kokoiseen maahankin mahtuu. Ajatukset yleensä nousevat alueellisesta erilaisuudesta ja siitä, millaisia haasteita kukin kulloinkin kohtaa. Kun toinen pitää aitona partiona metsäleiriä ja toinen ehdottaa skype-koloiltoja, voi keskustelu käydä välillä aika kiivaanakin. Siksi yhteisen strategian luominen on vaatinut keskustelua ja vääntämistä, mutta ainakin Häme voi hyvillä mielin sitoutua tähän strategiaesitykseen. Mihin strategia sitten päätyy? Sen suhteen olemme viisaampia sunnuntaina.

 

Henna Heikkilä
Hämeen delegaation ja piirin varapuheenjohtaja